האל והמדינה, חלק שני / מיכאיל באקונין

Unity • אחדות • الوحدة • Единство

bakunin_michail_1843ציינתיאתהסיבההעיקריתלריבונותשהמוסדותהדתייםורעיונותיהםמפגיניםאףכיוםכלפיההמונים. נטיותמיסטיותאלולאמציינותבאדםאיזוסטייהשלהמחשבהכמושהןמציינותחוסרסיפוקתהומי. הןהמחאההאינסנקטיביתומלאתהתשוקהשלהאדםכנגדהנדושות, האומללותוהצרותשלהחייםהאומללים. לחוליהזה, וכבראמרתיאתזה, ישרקתרופהאחתמהפכהחברתית.

בינתיים, התאמצתילהראותאתהסיבותהאחראיותלתולדהוהתפחותההיסטוריתשלההזיותהדתיותבתודעההאנושית. כאןמטרתילטפלבשאלהשלקיוםהאל, אושלהמקורהאלוהישלהעולםושלהאדם, רקמהגישהשלהתפקידהמוסריוהחברתישלה, ואומררקמספרמיליםכדילהסבירטוביותראתדרךהחשיבהשלי, בנוגעלבסיסהתאורטישלהאמונההזו.

כלהדתות, והאלוהויותשלהן, חצאיהאלים, הנביאים, המשיחיםוהקדושיםשלהן, נוצרועלידיהדמיוןהתמיםשל

View original post 8,936 more words

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s